Försäljning
  0752 400 800
Support
  0752 400 820
 Översikt:
 Start
   Paket
   Domäner
 Kunduppgifter
   Registrera / Logga in
 Orderöversikt
   Konfigurering
   Orderöversikt
   Betalning
 Avbryt

 Kundvagn
Paket:
Inget valt  
Beställ

Domäner:
Inget valt  
Ändra ditt val

Totalt: 0.00SEK

Allmänna Villkor


1. Dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) utgör allmänna försäljnings- och leveransvillkor för samtliga av Cygate AB, org nr: 556549-8952 ("Leverantören") tillhandahållna IT-relaterade tjänster (”Tjänsterna”) och gäller samtliga Tjänster som Leverantören tillhandahåller sina kunder (”Kunden”) under varumärket Ipeer om inte annat särskilt och skriftligen avtalas. De Allmänna Villkoren gäller även samtliga Avtal om s k tilläggstjänster som Leverantören från tid till annan tillhandahåller.

2. Avtalets ingående

2.1. Avtal mellan Leverantören och Kunden träffas endast digitalt och via den särskilda beställningsrutin som finns på Leverantörens hemsida på Internet (www.ipeer.se) Avtal skall därvid anses ha träffats först när a) Kunden tillställt Leverantören särskild beställning (”Beställningen”) på för ändamålet avsett beställningsformulär avseende visst Tjänst, vilken Beställning b) Leverantören härefter godkänt/accepterat via e-post till den e-post-adress som Kunden uppgivit i Beställningen.

2.2. Avtalet avseende viss Tjänst består av i) dessa Allmänna Villkor, ii) alla Avtal avseende s k tilläggstjänster, anknutna till Tjänsten som träffas mellan parterna samt iii) de beskrivningar av Tjänsten/Tjänsternas innehåll (Produktbeskrivningen”) och de priser som vid var tid återfinns på Leverantörens hemsida; allt nedan ”Avtalet”.

2.3. Leverantören förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, inte träffa något Avtal med grund i Beställningen. Leverantören kan komma att utföra sedvanlig kreditkontroll av Kunden innan Beställning accepteras. Kunden sålunda är medveten om att Leverantören efter eget gottfinnande kan avböja att träffa Avtal med Kunden, vilket särskilt kan komma i fråga om Kunden tidigare inte skött eventuella åtagande gentemot Leverantören – eller till Leverantören närstående bolag - eller om utförd kreditkontroll – efter Leverantörens bedömning – ger grund härför.

3. Tjänstens omfattning och innehåll

3.1. Tjänstens/Tjänsternas omfattning och innehåll framgår i den vid var tid gällande Produktbeskrivningen som finns på Leverantörens hemsida www.ipeer.se.

3.2. Leverantören tillhandahåller vissa Tjänster kostnadsfritt. Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivande av orsak och med en frist om trettio (30) dagar efter att Kunden underrättats härom, upphöra med leveranser av alla kostnadsfria Tjänster.

4. Personuppgifter

4.1. Genom att lämna begärda personuppgifter i Beställningen samtycker Kunden till att a. nämnda personuppgifter om Kunderna registreras som underlag för registrering, administration av Avtalet avseende Tjänsten och ev fakturering, b. Leverantören samkör kundregistret med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som av Leverantören bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter. c. skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till Kunden samt d. vid Beställning av domännamn publicerar Leverantören och/eller relevant domänregistrerings-organisation personuppgifter (dock ej personnummer) i för allmänheten sökbart register.

4.2. Leverantören är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna/kundregistret. Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till Leverantören. Kunden kan också anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom meddelande till Leverantören. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till support@ipeer.se. Kund som återkallar sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna skall anses att därigenom sagt upp Avtalet till omedelbart upphörande.

4.3 För personuppgifter som kan finnas i Kundens lagrade data gäller Bilaga Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med molntjänster

5. Leverantörens åtaganden

5.1. Leverantören kommer att påbörja fullgörandet/leverans av beställd Tjänst så snart som möjligt efter det att Avtal avseende Tjänsten träffats. Kunden önskar och samtycker till att fullgörandet av avtalad Tjänst av Leverantören påbörjas innan – såvitt avser Avtal träffat mellan Leverantören och Kund som är konsument - lagenlig ångerfrist om fjorton dagar löpt ut. Har påbörjandet av Tjänstens fullgörande skett innan ångerfristen löpt ut har Kund som är konsument ej någon ångerrätt

6. Kundens åtaganden

6.1. Kunden ansvarar ensam i alla avseenden för hur Tjänsten används samt för val av eventuellt domännamn. Kunden ansvarar även för allt obehörigt nyttjande av Tjänsten.

6.2. Kunden ansvarar ensam för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte gör intrång i eller skadar någon tredje man tillkommande rätt.

6.3. Kunden förbinder sig att inte nyttja Tjänsten för att lagra, sprida eller på annat sätt behandla pornografiskt material, åsikter eller information som kan anses om extremistisk, diskriminerande, återger våldshandlingar, uppmanar till brott eller civil olydnad, strider mot vad som kan anses vara allmänt godtagna värderingar i samhället eller i övrigt kan uppfattas såsom stötande eller strid mot lag eller goda seder.

6.4. Kunden ansvarar för att de av Kunden i Beställningen angivna uppgifterna, vid var tidpunkt, är uppdaterade och gällande.

6.5. Eventuella användarnamn, lösenord eller annan personlig information som är knuten till Tjänsten är personlig och Kunden ansvarar för att förvara uppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga ej kan ta del av dem.

6.6. Kunden äger inte i något fall rätt att söka åtkomst till andra till Tjänsten anslutna nät- och datorresurser – detta gällande resurser tillhörande såväl Leverantören som tillhörande tredje man - eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Leverantörens nät eller till nämnda nät anslutna nät. Kund får sålunda ej ta del av, eller till tredje man vidarebefordra sådan åtkommen information.

7. Pris – betalningar för Tjänsten

7.1. Kunden skall betala det pris/den avgift för Tjänsten som framgår enligt Leverantörens vid var tidpunkt gällande prislista samt de lokala avgifter, såsom registrerings och förnyelseavgifter av domännamn, som tas ut av relevant registreringsorganisation. Prislistan finns på www.ipeer.se Avgifter erläggs mot skriftlig eller elektronisk faktura. Fakturaavgift – f n 45 kr – påförs varje faktura. Leverantören förbehåller sig rätt att ändra fakturavgiften.

7.2. Från tid till annan gällande skatter i form av bl a moms och av myndighet beslutade avgifter tillkommer på Leverantörens priser för Tjänsten. Sker ändring i nämnda skatter eller avgifter äger Leverantören rätt att höja priset för Tjänsten i motsvarande mån.

7.3. Leverantören äger rätt att, och detta även under löpande avtalstid, omgående höja priset för Tjänsten om de licensavgifter, elkraftskostnader etc som Leverantören har att erlägga till tredje man för att kunna tillhandahålla Tjänsten ökar. Leverantören äger därvid rätt att öka priset för Tjänsten i sådan utsträckning som erfordras för att Leverantören skall få full täckning för de ökade kostnaderna. Leverantören skall i möjligaste mån underrätta Kunden om prisändringar som har sin grund i denna p 7.3 senast trettio (30) dagar före prishöjningen träder i kraft.

7.4. Om betalning inte är Leverantören tillhanda senast trettio (30) dagar efter fakturadatum har Leverantören, från förfallodagen, rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, lagreglerad påminnelseavgift samt inkassoavgift och andra eventuella lagstadgade avgifter.

7.5. Vid Beställning av domännamn övergår äganderätten till domännamnet först när full betalningen härför kommit Leverantören tillhanda, förutsatt att registrering av domännamnet beviljats.

7.6. Om Kunden anser att faktura är felaktig skall denne meddela Leverantören inom skälig tid vid äventyr att Kunden annars skall anses ha godkänt fakturan. Såvida inte särskilda skäl föreligger skall skälig tid anses vara två (2) veckor efter fakturans förfallodag.

7.7. Om Kunden betalat Tjänsten så sent så att Leverantören upphört att tillhandahålla Tjänsten enligt ovan, och Kunden vill ha leveranser av Tjänsten påbörjade igen efter fullgjord betalning – och detta godtas av Leverantören - debiteras Kunden en administrativ avgift. Storleken av denna avgift framgår vid var tid på Leverantörens hemsida.

8. Överlåtelse

8.1. Kunden kan inte överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter i detta Avtal till en tredje man utan ett skriftligt godkännande från Leverantören. Leverantören äger rätt att – om Leverantören godkänner överlåtelse av Avtalet – ta ut en överlåtelseavgift som f n uppgår till 295 kr. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra storleken av denna överlåtelseavgift utan föregående underrättelse till Kunden. Storleken av vid var tid gällande överlåtelseavgift framgår vid var tid gällande prislista. - Leverantören har rätt att överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Avtalet till annan.

9. Avbrott, störningar i Tjänsten m m

9.1. Om avbrott eller störning i Tjänst uppstår skall Leverantören efter felanmälan från Kund åtgärda avbrottet eller störningen skyndsamt och - förutsatt i den utsträckning det är skäligt och tekniskt möjligt – skall åtgärandet påbörjas senast vardagen efter det att felanmälan kommit Leverantören till handa. Felanmälan kan endast göras via e-post. Leverantören är inte skyldig att åtgärda avbrott eller störning i Tjänsten som beror på omständighet som ligger utanför Leverantörens kontroll, såsom avbrott eller störningar som orsakas av fel i annan operatörs server eller tjänst.

9.2. Om Leverantören efter felanmälan från Kunden åtgärdar ett fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida, är Kunden skyldig att ersätta Leverantören för arbete och andra kostnader enligt Leverantörens vid tidpunkten för åtgärdandet gällande prislista för ersättning för konsulttjänster

10. Tillgänglighet

10.1. Tjänsten tillhandahålls med en lägsta genomsnittlig driftstid på 99.8 % räknat på en period om tolv månader. Med driftstid avses därvid att Tjänsten är tillgänglig via Internet, varvid Tjänsten skall anses tillgänglig om a) den svarar på s k ping eller b) den inte svarar på s k ping men detta beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom t ex allmänna driftsstörningar på Internet. Såsom avbrottstid/”inte tillgänglig tid” skall därvid inte medräknas planerade perioder av avbrott på grund av schemalagt underhållsarbete. Leverantören skall, i den mån det skäligen kan begäras, ge Kunden föregående varsel om alla sådana åtgärder som kräver planerade perioder av avbrott, och skall efter bästa förmåga reducera Kundens olägenheter i anledning av dessa avbrott. Leverantören kan inte hållas ansvariga för några kostnader eller förluster orsakat av Kunden som ett resultat av sådana underhållsåtgärder.

11. Avtalstid m m

11.1. Avtal avseende Tjänsten kan träffas för de tidsperioder som framgår Produktbeskrivningen. Avtalet skall sedan gälla under den tidsperiod (”Tidsperioden”) som framgår av Beställningen och som Leverantören härefter också accepterat på sätt som följer av p 2.1 ovan.

11.2. För den händelse Kunden eller Leverantören inte säger upp Avtalet avseende Tjänsten till upphörande senast vid tidpunkt som anges för envar Tjänst i Produktbeskrivningen, skall Avtalet anses vara förlängt med en Tidsperiod i taget, varvid priset för Tjänsten – om detta ökat – skall bestämmas till det pris som gäller för Tjänsten vid Tidsperiodens ingång. Tjänsten skall i övrigt ha det innehåll och den omfattning som Tjänsten enligt Produktbeskrivningen har per Tidsperiodens utgång samt i övrigt på oförändrade villkor.

Anges ingen uppsägningstid för Tjänsten i Produktbeskrivningen skall Avtalet avseende Tjänsten sägas upp sextio (60) dagar före avtalstidens utgång.

11.3. Tjänster där Avtalet gäller tillsvidare kan av båda parter sägas upp med två (2) månaders uppsägningstid.

11.4. Ändrade priser för Tjänsten skall - om inte annat anges i detta Avtal - gälla fr o m två månader efter att nytt pris för Tjänsten angivits på Leverantörens hemsida.

11.5. Alla uppsägningar som sker av Kunden skall ske antingen i ”vanligt” brev eller per fax och skall – för att vara giltiga – vara undertecknade av behörig företrädare för Kunden. Endast uppsägningar – gjorda av Kunden - som har utformats i enlighet med det formulär som finns på Leverantörens hemsida support.ipeer.se skall anses som giltiga. Uppsägning som görs av Leverantören sker per e-post och till den e-postadress som Kunden angivit i Beställningen eller senare via e-post underrättat Leverantören om.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Utöver den avhjälpandeskyldighet som anges i punkt 9 ovan, har Leverantören inget ansvar i något avseende för fel eller brist i Tjänsten.

12.2. Leverantören kan inte hållas ansvarig för den händelse tredje man skaffar sig tillgång till eller på annat sätt gör intrång i, förvanskar eller förstör, sådan information som Kunden lagrar eller bearbetar genom Tjänsten eller tredje man på annat sätt, helt eller delvis, hindrar eller försvårar Kundens nyttjande av Tjänsten. Ej heller har Leverantören något ansvar för den händelse tredje man övervakar den trafik/den information som överförs till och från Tjänsten/den server som tillhandahåller Tjänsten.

12.3. Leverantören ansvarar inte i något fall för att information som överförs till, från eller via Tjänsten genom Internet, också når mottagaren eller, om informationen når mottagaren, informationen inte förändrats eller förvanskats under överföringen.

12.4. Kunden bör regelbundet låta säkerhetskopiera på all data, information och programvara etc (”Information”) som lagras och utnyttjas genom Tjänsten. Kunden är medveten om att, om Information som Kunden lagrat hos Leverantören skulle gå förlorad, så går informationen inte att återskapa av Leverantören. Leverantören har inget ansvar för skador, kostnader förluster etc som kan uppstår för Kunden i händelse att Information skulle gå förlorad och detta oavsett varför Informationen gått förlorad.

12.5. Leverantören har inget ansvar för någon slags skada - detta gällande såväl direkt som indirekt skada – som kan Kunden kan komma att lida eller drabbas av i anledning av fel eller brist i Tjänsten.

12.6. Leverantören ansvarar dock för skada, som orsakas av grov försummelse av Leverantören eller Leverantörens anställda. Leverantörens skadeståndsansvar omfattar vid sådant förhållande dock endast ersättning för direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till ett totalt sammanlagt belopp motsvarande det av Kunden inbetalda beloppet för Tjänsten . Ersättningen kan inte i något fall överstiga belopp motsvarande av Kunden erlagt belopp för tre (3) månaders utnyttjande av Tjänsten. Ersättningen kan dock aldrig överstiga ett maximalt belopp på totalt femtiotusen (50 000) kr. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada eller förlust såsom t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man och följder härav eller utebliven nytta av Tjänsten. Krav på ersättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att skadans uppkomst vid äventyr att rätten till ersättning annars går Kunden förlustig.

12.7. Leverantören har inget ansvar för avtalsbrott som orsakas av händelser utanför Leverantörens kontroll, såsom fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida, olyckshändelse, översvämning, explosion, elavbrott, krig, upplopp, arbetskonflikt, brand, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, avbrott eller fördröjningar i externt nät eller telefonförbindelse eller annan händelse som Leverantören rimligen inte kunnat råda över eller förutse.

12.8. Kunden skall till Leverantören reklamera alla eventuella brott mot Avtalet inom två (2) veckor från det påstådda avtalsbrottet vid äventyr att avtalsbrottet härefter inte kan göras gällande av Kunden i något avseende.

12.9. Leverantören skall inte ha något ansvar, ersättnings- eller skadeståndsskyldighet gentemot Kunden utöver vad som anges ovan.

13. Ändringar av Tjänsten

13.1. Leverantören har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden ändra Tjänsten och dess innehåll, under förutsättning att det inte väsentligen påverkar innehållet i Tjänsten.

13.2. Leverantören har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och/eller Produktbeskrivningen med trettio (30) dagars varsel. Underrättelse om ändring skall ske genom särskilt meddelande på faktura, genom brev eller med e-post till Kundens senast uppgivna adress eller e-postadress.

13.3. Om en ändring enligt föregående punkt är till väsentlig nackdel för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet avseende Tjänsten med verkan från det att ändringen träder i kraft. Om Kunden utnyttjar Tjänsten efter ändring skall detta anses utgöra godkännande av ändringen.

13.4. För det fall tillämpliga svenska eller internationella regleringar som påverkar Tjänsten ändras har Leverantören rätt att utan särskild frist göra motsvarande ändringar av Tjänsten gentemot Kunden. Om sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kunden har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet avseende Tjänsten med en (1) månads uppsägningstid. En uppsägning från Kundens i enlighet med detta stycke innebär inte en rätt för Kunden att återfå erlagda avgifter, eller delar av sådana avgifter.

14. Innehållande av Tjänsten, uppsägning i förtid m m

14.1. För den händelse att Kunden inte betalar för Tjänsten i enlighet med Avtalet, äger Leverantören rätt att omedelbart avbryta fortsatt tillhandahållande av Tjänsten till Kunden, avregistrera eventuellt domännamn samt med omedelbar verkan säga upp Avtalet avseende Tjänsten.

14.2. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att omedelbart avbryta fortsatta leveranser av Tjänsten – och också häva Avtalet - om Kunden – enligt Leverantörens uppfattning - använder Tjänsten i strid mot Avtalet eller på annat sätt uppenbart missbrukar Tjänsten.

14.3. Leverantören skall, omgående efter att leverans av Tjänsten avbrutits, underrätta Kunden härom.

14.4. Vid annat missbruk av Tjänsten får Leverantören säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden inte efter anmaning omedelbart vidtar rättelse eller Kunden går i konkurs, inleder förhandlingar om skuldsanering eller annars skäligen kan antas vara på obestånd.

14.5. Kunden skall ersätta Leverantören för alla skada, alla kostnader, förluster etc och allt ansvar i övrigt som Leverantören kan komma att ådra sig gentemot tredje man genom Kundens användning av Tjänsten och dennes sätt att fullgöra sina förpliktelser i övrigt enligt Avtalet.

14.6. I den mån uppsägning sker under gällande avtalstid är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet under den period som Tjänsten inte tillhandahålls av Leverantören.

14.7. Kunden får säga upp Avtalet avseende Tjänsten med omedelbar verkan om Leverantören inte inom skälig tid åtgärdar avbrott som Leverantören enligt punkt 9 är skyldigt att åtgärda eller om Leverantören på annat sätt i väsentligen åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter att Kunden reklamerat avtalsbrottet.

15. Meddelande, adressändring

15.1. Alla meddelanden mellan Leverantören och Kunden skall, om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet i övrigt, ske via e-post. Har meddelande som rör Avtalet avseende Tjänsten av Leverantören avsänts till Kunden under dennes i Beställningen angivna e-postadress, eller den ändrade e-postadress som vid meddelandets avsändande Kunden underrättat Leverantören om, skall meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax skall detta anses ha kommit Kunden tillhanda senast 24 timmar efter avsändandet. Meddelande från Kunden till Leverantören skall ske genom den e-postfunktion som vid var tid finns på Leverantörens hemsida.

15.2. Kunden är skyldig att omedelbart meddela säljaren eventuell adressändring. Sådan adressändring skall göras till support@ipeer.se

16. Sekretess

16.1. Envar part förbinder sig att hemlighålla all information som parten erhåller i anledning av Avtalet och sålunda inte för tredje man yppa eller på annat sätt sprida sådan information. Vardera part skall vidare tillse att samtliga hos part anställda eller av part anlitade uppdragstagare, som erhåller sådan information som part iklätt sig att hålla hemlig, ikläder sig samma sekretessförbindelse som parten.

16.2. Oaktat vad som överenskommits om sekretess i Avtalet äger part rätt och har skyldighet att röja information som part åtagit sig att hemlighålla om sådan skyldighet följer av lag eller beslut från någon offentlig myndighet.


17. Övrigt

17.1. Leverantören eller dess licensgivare har full äganderätt till samtliga immateriella rättigheter avseende Tjänsten samt avseende av Leverantören tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Eventuellt tillhandahållen programvara upplåts icke exklusivt och får ej överlåtes eller upplåtas vidare samt får av Kunden endast nyttjas i samband med Kundens nyttjande av Tjänsten och i enlighet med Avtalet. Tillhandahållna programvaror får ej kopieras, spridas, ändras eller på annat sätt bearbetas av Kunden.

17.2. Kunden skall, efter avtalstidens utgång, till Leverantören återlämna allt material som Kunden erhållit i anledning av Avtalet. Alla programvaror som Kunden eventuellt har installerat i anledning av Avtalet skall omgående återsändas till Leverantören – eller om Leverantören så begär - raderas och har Kunden, utöver vad som nedan uttryckligt anges, ingen rätt att i något avseende fortsätta nyttja Tjänsten efter avtalstidens utgång.

17.3. Det ankommer på Kunden att, före avtalstidens utgång, ladda ned alla sådan information som Kunden lagrar hos Leverantören i anledning av Tjänsten och som Kunden önskar behålla. Leverantören lämnar inget biträde i detta avseende. Leverantören förbehåller sig rätten att, omedelbart efter avtalstidens utgång, avbryta fortsatta leveranser av Tjänsten och också radera all av Kunden lagrad information.

17.4. Alla ändringar av och tillägg till Avtalet – förutom sådana som framgår ovan – skall för att vara giltiga ske på samma sätt som anges ovan i p 2 avseende Avtalets ingående.

17.5. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav finnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning i sådant fall ske.

18. Tvist och tillämplig lag

18.1. Svensk rätt – utan hänsynstagandet till svenska privaträttsliga lagvalsregler – skall tillämpas på Avtalet.

18.2. Tvist i anledning av Avtalet skall i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om Parterna inte kan enas skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

18.3. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

18.4. Leverantören äger rätt att, istället för skiljedomsförfarande, låta tvister i anledning av Avtalet prövas av allmän domstol, varvid Stockholm tingsrätt skall vara första instans. Tvister om avtalad betalning i anledning levererade Tjänster enligt Avtalet kan av Leverantören också anhängiggöras hos Kronofogdemyndigheten i form av ansökan om betalningsföreläggande.

Kunder

You need to upgrade your Flash Player Get flash

Partners

Datacenter

© 2020 Ipeer AB, All rights reserved.

En ledande leverantör av hostinglösningar med ett brett utbud av högkvalitativa tjänster som dedikerad server, managed hosting, colocation och bredband. Ipeer erbjuder dessutom tilläggstjänster som webbhotell, domännamn, e-post och databas.

Ipeer - Quality Server hosting